İcra ve İflas Hukuku

Bonoda ilk cironun lehtara ait olması zorunludur. Ciro silsilesinin doğru olması için ilk olarak ilk cironun lehtar tarafından yapılmasıyla mümkündür. Eğer ilk ciro lehtara ait değilse, ciro silsilesi düzgün olmaz. 12. Hukuk Dairesi         2016/23998 E.  ,  2017/15060 K. 6102 sayılı TTK’nun 778. maddesinin göndermesi ile......

Borçlu, aleyhinde yapılan icra takibine ilişkin ödeme emrinin tebliğden itibaren 7 gün içinde , takibin yapıldığı icra dairesine yazılı veya sözlü olarak itiraz edebilir. İtirazını yaparken, sebeplerini de açıkça belirtmesi gerekmektedir. Eğer takip bir senede dayalıysa ve senet altındaki imzaya itiraz ediyorsa bunu itirazında ayrıca......

İİK m. 114’e göre menkul ihalelerinde satış ilanının borçluya tebliği zorunlu değildir. Fakat icra müdürlüğünce borçluya tebliğine karar verilip de tebliğ edilmemesi halinde ihalenin feshi sebebinin varlığı kabul edilir. 12. Hukuk Dairesi    2015/24737 E.  ,  2015/29307 K. Borçlunun taşınır ihalesinin feshi istemi ile icra......