Gayrimenkul Hukuku

YARGITAY  1.HUKUK DAİRESİ  2017/2066- 2017/2960 MURİS MUVAZASI ( Pay Oranında Tapu İptal ve Tescil – Davacı Olmayan Mirasçıları da Kapsayacak Şekilde Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İle Veraset İlamında Belirtilen Payları Oranında Mirasbırakanın Mirasçıları Adına Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Yalnızca Davacı ve Birleştirilen Davada Davacının Miras......

(YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/2067 KARAR 2019/4067) Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve asli müdahil vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: Dava dilekçesinde, davacı ile davalıların …’in mirasçıları......